Regulamin

Regulamin świadczenia usług STUDIO URODY ALCHEMIA oraz KARTA STAŁEGO KLIENTA

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym Studio Urody Alchemia, ul gen. Grota Roweckiego 19a, 40-748 Katowice, zwanego dalej „Salonem”.
Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu, zwanego dalej „Zabiegiem”.
Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień.

§ 2
Klienci

Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 15 roku życia, za pisemną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3
Pracownicy

Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4
Higiena i bezpieczeństwo

Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§ 5
Świadczenie usług kosmetycznych

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują.
Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6
Płatność

Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest wywieszony w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: https://www.facebook.com/studiourodyalchemia/ lub w zakładce ‚wyróżnione relacje’ na stronie internetowej: https://www.instagram.com/studiourodyalchemia/
W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką lub kartą płatniczą w kasie. Klientów uprasza się o przygotowanie odliczonej kwoty przed przystąpieniem do Zabiegu.
Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
W Salonie dostępne są także Vouchery, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§ 7
Odpowiedzialność

Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu
Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 8
Rezerwacje

Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie lub za pośrednictwem portali społecznościowych, tj.: Booksy, Facebook lub Instagram.
Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 72 godzin przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta do momentu uiszczenia 50% ceny pierwotnego zabiegu.
Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
Nowi Klienci zobowiązani są do wpłaty zadatku w wysokości 50% ceny usługi w ciągu 48h od momentu rezerwacji terminu. Brak wpłaty powoduje anulowanie wizyty.
W okresie przedświątecznym, rezerwacja terminu następuje tylko po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% ceny planowanej usługi i dotyczy to wszystkich Klientów.

§ 9
Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
Wszelkie spory powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

§ 10
Pozostałe postanowienia

Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
Do czasu zakończenia pandemic zgodnie z ustawą … zabrania się przyprowadzania osób towarzyszących na teren Salonu.
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 11
Postanowienia końcowe

Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

KARTA STAŁEGO KLIENTA

Zabiegi NIE wchodzące w promocję KARTA STAŁEGO KLIENTA

makijaż permanentny 

depilacja laserowa

laser frakcyjny 

zabiegi w serii z już naliczonym rabatem tzn endermologia, fala storz medical, neuropeeling nana gaba 

Zabiegi objęte rabatem 10%

kriolipoliza Cooltech 

mezoterapia igłowa 

stymulatory tkankowe

nanoplastia

radiofrekwencja mikroigłowa

keratyna kaszmirowa

KARTA STAŁEGO KLIENTA

Zabiegi NIEwchodzące w promocję:

makijaż permanentny

depilacja laserowa

laser frakcyjny

Zabiegi z rabatem 10%

kriolipoliza Cooltech

mezoterapia igłowa

stymulatory tkankowe

nanoplastia

radiofrekwencja mikroigłowa

keratyna kaszmirowa


Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2022 r.

Regulamin Karty Stalego Klienta

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Organizatorem programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta jest STUDIO URODY ALCHEMIA znajdującym się w Katowicach na ulicy Grota Roweckiego 19a, zwanym dalej Organizatorem.
Program lojalnościowy/karta stałego klienta jest skierowana do Klientów Studio Urody Alchemia działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
Karta stałego klienta – to karta, na której przyznawane są stemple za skorzystanie z usług Studio Urody Alchemia.
II. UCZESTNICTWO

Przystąpienie do Programu lojalnościowego jest dobrowolne i następuje po akceptacji regulaminu, Uczestnik otrzymuję kartę lojalnościową na której będą naliczane stemple.
Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną kartę w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYKORZYSTANIA RABATÓW

Po każdej wizycie w gabinecie kosmetycznym zakończonej płatnością, Uczestnik otrzyma stempel na Karcie lojalnościowej.
Stemple mogą być przyznane tylko jeden raz za każdą wizytę.
Po uzbieraniu dziesięciu stempli (dziesięciu wizyt) Uczestnikowi przysługuje rabat -10% na dowolny zabieg fryzjerski/kosmetyczny/pedicure/manicure*
Po uzbieraniu dziesięciu stempli (dziesięciu wizyt)
*Rabatu nie można wykorzystać na usługę makijażu permanentnego,depilacji laserowej oraz zabiegów medycyny estetycznej oraz podologicznych.
Rabat naliczany jest od ceny regularnej Studio Urody Alchemia (cennik dostępny jest na stronie www.alchemia.katowice.pl i w salonie).
Rabaty nie łączą się ze sobą, oraz nie łączą się z innymi promocjami.
Przyznany rabat można wykorzystać w przeciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.
Rabat przyznany Uczestnikowi nie podlega zamianie na pieniądze, nie może być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie.
Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz na miejscu w gabinecie kosmetycznym.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 19.11.2022 r